نویسنده:مسعود نكوخو

                                                  بسم الله الرحمن الرحيم

كليه  فعاليت و خود آزمايي هاي  فصل 11 زيست شناسي و آزمايشگاه2

فعاليت 1-11. صفحه ي 24

تحليل ترشح هورمون در چرخه هاي تخمدان و قاعدگي

زمينه:چرخه هاي جنسي و قاعدگي توسط هورمون هايي كه از هيپوتالاموس،هيپوفيز و تخمدان ترشح مي شوند، تنظيم مي شوند و مكانيسم هاي خود تنظيمي نقش عمده اي در اين چرخه ها دارند.

تحليل

1-هورمون هايي را كه قبل از تخمك گذاري به مقدار زياد ترشح مي شوند نام ببريد.

 استروژن، LHوFSH

2-اثر توليد استروژن بر ترشح هورمون LH را توضيح دهيد

در ابتدا، افزايش اندك استروژن موجب كاهش ترشحLH مي شودولي با افزايش استروژن به مقدار زياد، ترشح LH افزايش مي يابد.

3-چه نوع مكانيسم خود تنظيمي سبب كاهش ترشح LH و FSH در حين مرحله ي لوتئال مي شود؟

خود تنظيمي منفي: با افزايش ترشح استروژن و به ويژه پروژسترون؛ از ترشح LH و FSH كاسته مي شود.

4-چه نوع مكانيسم خود تنظيمي سبب ايجاد قله ي LH  در هنگام  مرحله ي فوليكولي مي شود؟

 خود تنظيمي مثبت: افزايش استروژن به مقدار زياد باعث افزايش ترشح LH  مي شود.

خودآزمايي1-11؛ صفحه ي 239

1-لقاح خارجي را با لقاح داخلي مقايسه كنيد.

                         لقاح خارجي

                          لقاح داخلي

تركيب گامت ها در آب

تعداد تخمك ها زياد

شانس لقاح كم

جانور فاقد اندام تخصص يافته براي لقاح

رشد تخم در اب

تركيب گامت ها در درون بدن فرد ماده

تعداد تخمك ها كم

شانس لقاح زياد

جانور داراي اندام تخصص يافته براي لقاح

رشد تخم در داخل يا خارج از بدن فرد ماده

2-نقش هاي اسپرم و تخمك را در توليد مثل جنسي شرح دهيد.

اسپرم نيمي از كروموزوم هاي موجود در هسته ي  سلول تخم را تامين مي كند و تخمك علاوه بر تامين نيمي از كروموزوم ها، تامين اندامك هاي سيتوپلاسمي سلول تخم وتامين نيازهاي تغذيه اي جنين را بر عهده دارد.

3-آيا الزاماً دستگاه توليد مثل جنسي كاملتر منجر به توليد مثل موفق تر و بيشتر مي شود؟

بله،هر چه دستگاه تناسلي كامل تر باشد،امكان لقاح و تشكيل تخم،رشد تخم و تشكيل جنين، رشد جنين و تشكيل نوزاد و توليد يك فرد مستقل بيشتر مي شود.

4-نحوه نگه داري جنين را در گروه هاي مختلف جانوري با يكديگر مقايسه كنيد.

در اكثر بي مهرگان چه داراي لقاح داخلي وچه خارجي، تخم ها در محيط رها مي شوند و تنها پوشش تخم از آنها محافظت مي كند. در مهره داران داراي لقاح خارجي نيز، معمولا تخم ها در آب رها مي شوند وحفاظت توسط پوشش ژله ي تخم صورت مي گيرد. خزندگان تخم گذاري مي كنند و روي تخم ها را با خاك مي پوشانند كه پوسته ي تخم وخاك، عمل حفاظت را انجام مي دهد. پرندگان نيز تخم گذاري مي كنند اما معمولا روي تخم هاي خود مي خوابند كه پوسته ي آهكي و پرنده ماده يا هر دو پرنده حفاظت از جنين ها را انجام مي دهند. در پستانداران، مادر وظيفه ي حفاظت از تخم،جنين و نوزاد را بر عهده دارد.در پستانداران تخم گذار پس از خروج تخم ها، پوشش آنها و مادر حفاظت از جنين را بر عهده دارند.

 خود آزمايي2-11،صفحه ي 244

1-كار هاي بيضه را شرح دهيد.

توليد اسپرم كه طي فرايند گامت زايي در لوله هاي اسپرم ساز صورت مي گيرد و توليد تستوسترون از سلول هايي كه در بينابين لوله هاي اسپرم ساز قرار دارند.اين هورمون همراه FSH توليد اسپرم را تحريك مي كند.

2-مسير خروج اسپرم بالغ را از محل توليد در بيضه ها به محيط خارج نام ببريد.

 لوله هاي اسپرم ساز ←اپي ديديم← مجراي اسپرم بر← وزيكول سمينال← پروستات← غدد پيازي-ميزراهي← ميزراه← خروج از بدن

3-كار هر يك از بخش هاي دستگاه توليد مثل جنسي مرد را شرح دهيد.

بيضه ها:توليد اسپرم وهورمون جنسي مردانه (تستوسترون)

اپي ديديم: ذخيره و بلوغ اسپرم ها

وزيكول سمينال:ترشح مايع سرشار از مواد قندي جهت تامين انرژي لازم براي اسپرم ها

پروستات:مايع قليايي براي خنثي كردن مواد اسيدي موجود در مسير رسيدن اسپرم به تخمك

غده ي پيازي-ميزراهي: مايع قليايي براي خنثي كردن مقادير كم ادرار  اسيدي ميزراه

4-نقش اسپرم را در توليد مثل جنسي توصيف كنيد.

در سر اسپرم وزيكول حاوي آنزيم وجود دارد.با رسيدن اسپرم به تخمك،آنزيم ها موجب هضم شدن پوشش تخمك وتسهيل ورود سر اسپرم به تخمك ميشوند كه لازمه ي لقاح است. با ورود سر اسپرم به تخمك،هسته هاي اسپرم وتخمك تركيب شده سلول تخم حاصل مي شود.

5-اگر مجراي اسپرم بر سمت چپ يك مرد بسته شود، تعداد اسپرم هاي خروجي از او چه تغييري مي كند؟ نصف مي شود.

اين حالت بر توانايي توليد مثل آن فرد چه اثري مي گذارد؟ اگر يك فرد سالم باشد، تغييري در توانايي توليد مثلي وي حاصل نمي شود.

خودآزمايي 2-11 صفحه ي 249

1-سه نقش اصلي دستگاه توليد مثل جنسي زن را شرح دهيد.

 توليد گامت ماده در تخمدان ها حفاظت وتغذيه جنين طي دوره ي 9ماهه ي رشد ونمو در رحم.

2-نقش فوليكول در توليد گامت ماده چيست؟

تغذيه ي تخمك و تحريك ترشح LH با افزايش ترشح استروژن، براي تخمك گذاري

3-اثرهاي LH و FSH را برتنظيم چرخه ي تخمدان، را شرح دهيد.

 در ابتداي چرخه ي جنسي ترشح LH  وFSH  موجب شروع مرحله ي فوليكولي، يعني رشد يكي از فوليكول ها وترشح استروژن مي شوند.افزايش استروژن به مقدار اندك با خود تنظيمي منفي، توليدLH وFSH را مهار مي كند. با افزايش فوليكول وترشح استروژن به مقدار زياد،خود تنظيمي مثبت موجب افزايش ترشح LH مي شود.اين هورمون موجب پاره شدن فوليكول وتخمدان وتخمك گذاري مي شود.LH پس از تخمك گذاري موجب رشد سلول هاي فوليكول پاره شده وتشكيل جسم زرد وتوليد استروژن و پروژسترون توسط جسم زرد مي شود. استروژن و پروژسترون با خود تنظيمي منفي ترشح FSH وLH را مهار مي كنند و به اين ترتيب از تشكيل فوليكول جديد در مرحله ي لوتئال جلوگيري مي شود.

4-چه عاملي باعث ضخيم شدن ديواره ي رحم و فرو ريختن مجدد آن مي شود.

 ترشح استروژن دردوره فوليكولي و مهمتر از آن، ترشح استروژن و پروژسترون توسط جسم زرد ودر صورت بارداري توسط جفت، سبب افزايش ضخامت وپايداري ديواره رحم مي شود. كاهش اين دو هورمون در پايان چرخه جنسي موجب ريزش ديواره رحم مي شود.

خود آزمايي 4-11 صفحه ي 256

1-وقايعي را كه جنين در سه ماهه ي اول ژس از لقاح مي گذراند، شرح دهيد.

در هفته ي اول، تقسيم تخم صورت گرفته و رويان در رحم جايگزين مي شود. در هفته ي دوم، بلاستوسيت شروع به تشكيل پرده هاي تغذيه اي و حفاظتي جنين مي كند، يعني تشكيل جفت آغاز مي شود و لايه هاي مقدماتي جنيني تشكيل مي شوند. در هفته سوم، رگ هاي خوني و روده ها تشكيل مي شوند. در هفته چهارم، تشكيل پاها، بازوهاو ساير اندام هاي اصلي شروع شده و ضربان قلب آغاز مي شود.

در ماه دوم بازو ها و پا ها تشكيل مي شوند و اندام هاي داخلي اصلي مثل كبد و پانكراس در حفره بدن شكل مي گيرند.

در ماه سوم،جنسيت تعيين(البته هنگام لقاح جنسيت تعيين شده ولی در این ماه قابل تشخیص است البته با سونوگرافی)  مي شود. ويژگي هاي بدني قابل تشخيص است واندام ها و دستگاه ها در حال شكل گيري هستند.

2-نقش هاي جفت را توضيح دهيد.

جفت اندام رابط بين مادر و جنين است. خوني از بدن جنين به جفت مي رسد، مواد دفعي خود را از طريق انتشار به مادر مي دهد و مواد غذايي را به همين طريق از رگ هاي خوني مادر كسب مي كند پس جفت تامين نياز هاي جنين را در طول بارداري بر عهده دارد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ساعت ۹:۱۴ قبل از ظهر  توسط مسعود نكوخو  |